ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
AZ ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉG KLUB TAGSÁGI RENDSZERÉHEZ

Érvényes: 2021. február 10-től visszavonásig/módosításig

A szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai

TÉT Consulting Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Kövér L. tér 21. 4/7.
Telephely (levelezési cím): 2100 Gödöllő, Jászóvár u. 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-909798
Adószám: 1456800-2-42 
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Email: info@epitemahazam.hu
Telefon: 06-30-9820-797
Webhely: www.epitokozosseg.hu

Az Építő közösség Klub (továbbiakban Klub) leírása

A Szolgáltató által üzemeltetett Klub szolgáltatáson (továbbiakban Szolgáltatás) keresztül a Szolgáltató a hatékony és sikeres házépítéshez és házfelújításhoz szükséges ismeretanyagot (oktatóvideókat, tanfolyamokat, elektronikus könyveket, valamint egyéb tananyagokat) és tanácsadást biztosít a Klub tagjaival (a továbbiakban: Tag).
A Szolgáltatás célja, hogy a Tagok ezen tudás és támogatás birtokában átgondoltabban és felkészültebben vágjanak bele az építkezésbe, a rendelkezésükre álló erőforrásokat hatékonyabban használják fel és stresszmentesebben építkezzenek.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében házépítéssel, házfelújítással kapcsolatos oktató anyagok elkészítésével és tanácsadó i szolgáltatások kidolgozásával, valamint ezeknek a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával.
A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és közzétett anyagok.
A Szolgáltatás kizárólagos biztosítója a TÉT Consulting Kft., amely a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetenként egyedi ajánlatokat tesz közzé a honlapon, melyek a házépítéssel, házfelújítással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás, stb.) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú példányainak átruházására (a továbbiakban: Egyéb szolgáltatás) vonatkoznak.
Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.epitokozosseg.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.
A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A jelentkezéssel a jelentkező nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
Jelen Szerződés elfogadásával a Tag hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

A jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett jelentkezést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levél formájában kerülnek visszaigazolásra.

Megbízási díj

A választott Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi vagy éves megbízási díjra jogosult (a Tag választásától függően). A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza.
A Szolgáltató bizonyos különleges ajánlatai keretében a szerződés megkötését követően a különleges ajánlatban szereplő időszakban ingyen nyújtja a fenti Szolgáltatást.
A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

A megbízási díj teljesítése

A jelentkezés során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártya adatait.
A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
A Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a bankkártyás fizetést az OTP SimplePay online fizetési szolgáltatás biztosítja, amely a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A SimplePay általános szerződési feltételei és adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető a https://simple.hu/aff/ és https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalakon, amelyet a Szerződő felek megismertek és elfogadnak.
A megbízás létrejöttét követően a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.
Az előfizetés a Tag által bármikor elérhető Adminisztrációs központban bármikor lemondható, ezt követően a Szolgáltató az előre megfizetett időszak végéig nyújtja a Szolgáltatást, utána az oktatási anyagok és szolgáltatások nem elérhetőek többet a Tag számára.

Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet az Adminisztrációs központon keresztül juttat el a Taghoz.
A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz.
A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az Adminisztrációs központon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) a bodnargy@epitemahazam.hu  email-címre elküldve kezdeményezheti.
A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a személyes fiókban – az előre megfizetett időszak végéig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.
Ezen időszakon belüli felmondás esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti.
A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike a szerződést annak megkötését követő 14. nap után bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.epitokozosseg.hu oldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi.
Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.
A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A Szerződő felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Információ, panaszkezelés

A szolgáltatásokról, azok igénybe vételi lehetőségeiről, a rendelés állapotáról az alábbi elérhetőségeken kérhető további információ:
Bodnár György 30-9820-797
bodnargy@epitemahazam.hu
A szolgáltatással kapcsolatban panasszal élni ugyanezen elérhetőségeken lehet.
Az írásban beérkező panaszokat a Szolgáltató 14 napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről írásban értesíti a bejelentőt.
A Szerződő felek a fentieken túl panaszuk bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezhetik. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
A Szerződő felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

Adatvédelem

A megrendelés során megadott személyes adatok kezeléséről részletesen Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
A megrendelés leadása csak jelen ÁSZF, és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával lehetséges.

Módosítási jog

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, amely módosítás a www.epitokozosseg.hu weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.